Algemene voorwaarden van Casa Lua

ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Casa Lua.

1.2 Casa Lua omvat een woonhuis inclusief grotten en bijbehorend terrein. Casa Lua is een plek waar men kan overnachten. En het is ook mogelijk om Casa Lua te huren voor feesten en partijen. Deze worden altijd in overleg met de eigenaren georganiseerd. Het zelfstandig organiseren van enige activiteit of feest/evenement zonder toestemming van de eigenaren is niet toegestaan.

1.3 Als je een reservering/boeking maakt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.

1.4 Het minimum verblijf in Casa Lua is drie nachten.

1.5 Check-in is mogelijk vanaf 14.00 uur. Check-out kan tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Een vroege check-in of een late check-out is mogelijk in overleg en op basis van beschikbaarheid. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

1.6 Het is niet toegestaan ongeregistreerde personen die niet officieel verblijven in Casa Lua uit te nodigen en/of mee te nemen in de accommodatie(s).

1.7 Huisdieren zijn niet toegestaan.

1.8 Roken is in alle appartementen en binnenruimtes van Casa Lua niet toegestaan. 

1.9 Drugs zijn niet toegestaan in Casa Lua.

1.10 Je dient zowel in als buiten het huis geen geluidsoverlast te veroorzaken.

1.11 Gasten kunnen hun auto parkeren op het privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.

1.12 Casa Lua kan gasten, bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huursom.

1.13 De website van Casa Lua is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de accommodatie(s) van Casa Lua ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gast(en) geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.14 Casa Lua behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Je accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat je de website en faciliteiten van Casa Lua gebruikt.

 

TARIEVEN

2.1 De getoonde tarieven zijn per persoon per nacht. Of indien vermeld per nacht voor de gehele accommodatie (bij villaverhuur).

2.2 De getoonde tarieven zijn inclusief de wettelijk geldende BTW, het gebruik van water, elektriciteit, airconditioning/verwarming, bad- & bedlinnen en Wifi. 

2.3 De getoonde tarieven zijn inclusief het geldende BTW-tarief (of gelijksoortige belasting). Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, dient volgens de belastingwetgeving het BTW-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke huursom die aan de gast in de reserveringsbevestiging was meegedeeld.

2.4 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. Wij adviseren je een goede annulerings- en een reisverzekering af te sluiten.

2.5. De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

RESERVERING, BEVESTIGING EN BETALING

3.1 Een aanvraag tot reservering kan via de website van Casa Lua worden verstuurd of indien van toepassing, via een door Casa Lua geselecteerde officiële boekingsite.

3.2 Na ontvangst van je aanvraag tot reservering en de door Casa Lua verzonden bevestiging, dien je de (aan)betaling te voldoen. De reservering vormt een definitieve boekingsovereenkomst als je van ons een bevestiging hebt ontvangen en de (aan)betaling is voldaan.

3.3 De aanbetaling bedraagt 50% van de totale huursom, te voldoen bij het maken van de reservering.

3.4 De restantbetaling van de totale huursom dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.

3.5 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale huursom per omgaande te worden voldaan.

3.6 De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt middels de betaalmogelijkheden op de website van Casa Lua. In geval van een bankoverschrijving, dient gebruik te worden gemaakt van de volgende informatie: bankrekening IBAN: ES XXX XXX XXX,

BIC-code XXX, t.n.v. Casa Lua Galera S.L. onder vermelding van je reserveringsnummer.

 

ANNULERING

4.1 Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van je reserveringsnummer.

4.2 Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  • bij annulering tot 4 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huursom
  • bij annulering vanaf 4 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom

4.3 Bij een no-show is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren je een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

OVERMACHT

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Casa Lua gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste van grondstoffen, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de uitbaters of naaste familieleden van de uitbaters e.d., waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Casa Lua kan worden gevergd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Casa Lua kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De gast vrijwaart Casa Lua tegen aanspraken dienaangaande. Casa Lua is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of niet tijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Casa Lua is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.

6.2 Casa Lua kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de uitbaters.

6.3 Onverminderd het in 6.1 en 6.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Casa Lua, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Casa Lua is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Casa Lua in het voorkomende geval zal uitkeren.

6.4 Het gebruik van het zwembad en andere faciliteiten van Casa Lua geschiedt op eigen risico. Casa Lua kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik van de faciliteiten.

 

SCHADE

7.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Casa Lua gegeven redelijke gebruiksinstructies.

7.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar en zijn medegasten aan Casa Lua of de daarin aanwezige zaken of personen, toegebrachte schade.

7.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan Casa Lua te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.

7.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.