Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring van Casa Lua

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Casa Lua. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarom raden wij je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Casa Lua gaat zorgvuldig om met je privacy en zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Casa Lua neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over gasten verkregen persoonlijke informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen diefstal, verlies en onbevoegd gebruik. Casa Lua is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen transacties en de wijze waarop dergelijke websites of aanbieders met privacy omgaan. Voor alle doeleinden zijn de relaties tussen Casa Lua en gebruikers van haar diensten onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie van de rechtbank van Malaga, waartoe de partijen zich uitdrukkelijk hebben verbonden en die bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die ontstaan.

Via de website www.casalua.com worden privacygevoelige en persoonsgegevens verwerkt. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt waaronder:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 •  het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens welke nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook vragen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website en diensten van Casa Lua, laat je bepaalde (persoons)gegevens achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze persoonsgegevens zullen wij niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daartoe vooraf toestemming hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Bij het gebruiken van de website en het versturen van een (verzoek tot) reservering, verstrek je persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens en verwerken de volgende gegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • paspoortnummer/nummer identiteitskaart;
 • geboortedatum/geboorteplaats.

 

Bij aankomst maken wij een scan/kopie van je identiteitsbewijs en dat van je medegasten. Deze kopie zal conform de wettelijke verplichting, niet langer dan 1 jaar door ons beschikbaar gehouden worden voor de Guardia Civil. Voornoemde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van reserveringsaanvragen, boekingen en betalingen;
 • het verzenden van een eventuele nieuwsbrief;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld een e-mailbericht;
 • het opstellen van een factuur.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te leveren en/of dit wettelijk gezien noodzakelijk is voor officiële (overheids)diensten zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen per e-mail contact met je opnemen en indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, een nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en jouw reservering/boeking. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

In dit kader zijn wij verplicht aan de Guardia Civil de volgende gegevens te verstrekken voor iedere gast: voornaam, achternaam, geboortedatum, nummer identiteitsbewijs, soort identiteitsbewijs, datum van uitgifte en geldigheid. Een kopie van deze opgave zal, tezamen met de scan van jouw identiteitsbewijs, conform de wettelijke verplichting, niet langer dan 1 jaar door ons beschikbaar gehouden worden voor de Guardia Civil.

 

Cookies

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van cookies.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij je aan de privacyverklaring van betreffende website(s) te lezen alvorens van de website(s) gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op de website van Casa Lua worden gepubliceerd.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je per e-mail bij ons indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over je privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door een

e-mail te sturen naar info@casalua.com

Casa Lua Galer S.L.
Calle Hornico y Villares 6
18840 Galera (Granada)
SPANJE

Casa Lua is als officiële toeristische accommodatie geregistreerd bij de Junta de Andalucia.

Bekijk de arrangementen van Casa Lua

Bij Casa Lua maken we van jullie verblijf de vakantie waar jullie van dromen.
Alles kan, niets moet.

Kies hieronder een arrangement als basis waar jullie vrijblijvend nog alle opties bij kunnen plaatsen.

Casa Lua Galera SL heeft een subsidie ontvangen van de Europese Unie en de Junta de Andalucía, via de Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada, voor het project “Casa Lua” dat tot doel heeft een grotwoningencomplex te reconstrueren voor gebruik als ecotoeristische accommodatie (“casa rural”).